Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie


Program "Wspieraj Seniora"

2020-10-29

Program "Wspieraj Seniora"

czytaj całość publikacji "Program "Wspieraj Seniora" "

Dołączone pliki:


Opieka wytchnieniowa -edycja 2020

2020-10-14

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dołączone pliki:


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2019-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Dołączone pliki:


Opieka wytchnieniowa - 2019

2019-08-06

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dołączone pliki:


PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

2019-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program „Posiłek w szkole i w domu”.
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007)
Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m. in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodne z art. 7 w/wym. ustawy pomoc udzielana będzie m. in. z uwagi na sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomanię, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową oraz przy spełnieniu kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.
792 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające w/w wsparcia. Przyznanie pomocy nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny.


KODEKS ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO SENIORA

2019-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do października 2018 roku był realizowany projekt socjalny „Kodeks świadomego i aktywnego seniora”. Projekt skierowany był do osób starszych z terenu Gminy Mosina. Spotkanie z seniorami odbyło się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ponadto pracownik socjalny przy współpracy z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Mosinie odwiedzili osoby starsze w ich miejscach zamieszkania w celu podniesienia świadomości osób w podeszłym wieku, zorganizowano również pokaz „Zumba Glold” dla Związku Emerytów i Rencistów z Mosiny.
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Dorota Rakoczy - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Projekt socjalny był realizowany w ramach specjalizacji II stopnia o specjalności „ Praca socjalna z osobami starszymi”.
Szereg działań, które związane były z realizacją projektu, było przemyślane, odpowiadały na potrzeby, oczekiwania seniorów z gminy Mosina. W wyniku spotkań ze specjalistami, w tym z Policją, pielęgniarką, seniorzy podnieśli swoją wiedzę z zakresu działań profilaktyczno- edukacyjnych, w tym: bezpieczeństwa, zdrowia, wzrostu samooceny, zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej. Wiedza ta stanowi dla osób starszych niebywałą wartość.
Seniorzy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące aktywności i bezpieczeństwa.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji