Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie


Opieka wytchnieniowa - 2019

2019-08-06

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dołączone pliki:


PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

2019-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program „Posiłek w szkole i w domu”.
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007)
Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m. in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodne z art. 7 w/wym. ustawy pomoc udzielana będzie m. in. z uwagi na sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomanię, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową oraz przy spełnieniu kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.
792 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające w/w wsparcia. Przyznanie pomocy nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny.


KODEKS ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO SENIORA

2019-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do października 2018 roku był realizowany projekt socjalny „Kodeks świadomego i aktywnego seniora”. Projekt skierowany był do osób starszych z terenu Gminy Mosina. Spotkanie z seniorami odbyło się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ponadto pracownik socjalny przy współpracy z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Mosinie odwiedzili osoby starsze w ich miejscach zamieszkania w celu podniesienia świadomości osób w podeszłym wieku, zorganizowano również pokaz „Zumba Glold” dla Związku Emerytów i Rencistów z Mosiny.
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Dorota Rakoczy - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Projekt socjalny był realizowany w ramach specjalizacji II stopnia o specjalności „ Praca socjalna z osobami starszymi”.
Szereg działań, które związane były z realizacją projektu, było przemyślane, odpowiadały na potrzeby, oczekiwania seniorów z gminy Mosina. W wyniku spotkań ze specjalistami, w tym z Policją, pielęgniarką, seniorzy podnieśli swoją wiedzę z zakresu działań profilaktyczno- edukacyjnych, w tym: bezpieczeństwa, zdrowia, wzrostu samooceny, zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej. Wiedza ta stanowi dla osób starszych niebywałą wartość.
Seniorzy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące aktywności i bezpieczeństwa.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji