Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Rusza Program Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020!

2020-07-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od 1 sierpnia 2020r. rusza Program ”Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020, realizowany przy wsparciu finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.z 2018r. poz.2192, z późn zm.).
Gmina Mosina pozyskała na ten cel kwotę 387 840,00 zł, która stanowi 80% kosztów realizacji zadania.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
2/osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, tj. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeniem o I gr inwalidztwa lub orzeczeniem o niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, przy jednoczesnym uprawnieniu do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.
Celem szczegółowym w odniesieniu do beneficjentów Programu, jest między innymi czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ograniczenie obciążeń psychofizycznych związanych
z zapewnianiem opieki poprzez wsparcie psychologiczne ale również podnoszenie kompetencji osób sprawujących opiekę poprzez naukę pielęgnacji, rehabilitacji itp.
w warunkach domowych.

Program w Gminie Mosina będzie realizowany w 2 formach:

1/świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego/limit 240 godzin/ w:
-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
-ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
-innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

2/świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego/limit 14 dni/ w:
-ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
-w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną
do rejestru wojewody
-innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię
gminy/powiatu realizującego Program.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Aby skorzystać z programu należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną następujące dokumenty:
-Kartę zgłoszenia do Programu
-Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
-Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali FIM.
Przedmiotowe dokumenty można też dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie w czasie dyżurów pracowników socjalnych: pon-śr-pt w godzinach 10.30-14.30,
wt-czw w godzinach 7.00-11.00.
Zapraszamy do skorzystania z oferty Programu Opieka Wytchnieniowa osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji