Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Nabór do Środowiskowego Domy Samopomocy.

Data publikacji: 2022-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Mosina (lub innej gminy, jeśli jest podpisane porozumienie pomiędzy gminą Mosina a gminą, w której zamieszkuje osoba zainteresowana) wymagająca wsparcia dziennego z powodu zaburzeń psychicznych, w tym:

  1. Osoba przewlekle psychicznie chora,
  2. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. Osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
  4. Osoba ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Co oferujemy?

1. Poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Uczestnictwo w różnych formach rehabilitacji poprzez zajęcia w pracowniach

4. Nowe, wyremontowane i wyposażone pracownie

5. Spotkania oraz wyjazdy integracyjne.

 

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie poniższe dokumenty:

1) wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie

2) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa

3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada).

 

Kierownik OPS w Mosinie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej.

Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia uczestnika lub opiekuna prawnego.

Wnioski można również pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina.

Wnioski składamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina.

Załączniki:

  1. Wniosek o skierowanie do ŚDS (plik docx 16KB)
  2. RODO ŚDS (plik docx 15KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...