ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

2023-02-02

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRYCH GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA JEST URZĄDZENIE GRZEWCZE ZASILANE PALIWAMI GAZOWYMI UWZGLĘDNIONE JEST OD PROGU DOCHODOWEGO (gospodarstwa jednoosobowe 2100 zł na osobę; wieloosobowe 1500 zł na osobę):

Można już składać wnioski o wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Czym jest refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. i kto może ją otrzymać?

Otrzymać refundację może odbiorca czyli osoba, która ma podpisaną umowę o dostarczaniu paliw gazowych i na, którą jest wystawiana faktura VAT w gospodarstwie domowym, gdy wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (21.12.2022r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy refundacja jest uzależniona od dochodu? 

Refundacja jest uzależniona od dochodu i przysługuje odbiorcy, który prowadzi gospodarstwo jednoosobowe i nie przekracza przeciętnego miesięcznego dochodu  w wysokości 2100 zł netto na osobę, lub odbiorcy, który prowadzi gospodarstwo wieloosobowe i nie przekracza przeciętnego miesięcznego dochodu w wysokości 1500 zł netto na osobę w rodzinie.  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu obliczana jest w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gdzie można złożyć wnioski?

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3, w dniach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Podawczym, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Właściwością miejscową do składania wniosków jest gmina zamieszkania wnioskodawcy.

W jaki sposób składać wnioski, do kiedy oraz jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Odbiorca składa wniosek wraz z fakturą vat dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.                                                    

Wniosek o ,,refundację podatku VAT’’ dla gospodarstw domowych składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek (dotyczy wniosków składanych po 31 grudnia 2023r.)

Wnioski można składać:

  • elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie OPS w biurze podawczym lub
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kto może złożyć wniosek?

  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe- próg dochodowy 2100zł) albo
  2. osoba fizyczna gospodarująca z  osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkające i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe- próg dochodowy 1500zł na osobę).

Refundacja podatku VAT – warunki otrzymania wsparcia?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta weryfikuje wniosek o refundację podatku vat w zakresie:

- zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków,

- wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Uwaga ! Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Załączniki:

  1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (plik docx 54KB)
  2. RODO - dodatek gazowy (plik doc 53KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności