Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

KOMUNIKAT DOT. DODATKU WĘGLOWEGO

Data publikacji: 2022-09-01

Wypełniając wniosek w sprawie przyznania dodatku węglowego prosimy o rzetelne wskazywanie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ponieważ skład deklarowanych gospodarstw domowych będzie weryfikowany.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawartą w Poradniku dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego:

,,Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym
związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych
gospodarstw domowych.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...