Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Można już składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Jest to jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego do celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem). DODATKIEM NIE SĄ OBJĘTE W SZCZEGÓLNOŚCI: GAZ ZIEMNY DYSTRYBUOWANY SIECIĄ GAZOWĄ (TZW. GAZ SIECIOWY) ORAZ GAZ LPG Z TZW. BUTLI GAZOWEJ.
 3. kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:

 • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym
 • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Gdzie można złożyć wnioski?

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

W jaki sposób składać wnioski?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie OPS w biurze podawczym lub
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten wraz z załącznikami  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego - załączniki również muszą być podpisane.

Jeżeli masz profil zaufany i chcesz go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym należy wejść w  link  https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Kto może złożyć wniosek?

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem jeden dodatek.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Informacje przedstawione we wniosku  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Załączniki:

 1. RODO (plik doc 53KB)
 2. Wniosek (plik docx 51KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...