ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Deklaracja Dostępności
← Powrót do strony głównej

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.ops.mosina.pl)

2020-03-05

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.ops.mosina.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-24
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kaczmarek, ops@ops.mosina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8192082. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie mieści się w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina. Do wejścia budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Przed budynkiem znajduje się obszerny, ogólnodostępny parking. Wejście do budynku, korytarze i wejścia do pomieszczeń OPS są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Na parterze budynku znajduje się toaleta. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.ops.mosina.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - AKTUALIZACJA

2022-03-02

Załączniki:

  1. raport - aktualizacja (plik pdf 1628KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021-03-30

Załączniki:

  1. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 4288KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności