Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczeń

3. Kryterium dochodowe

4. Zasady ustalania dochodu

5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
2) zawarła związek małżeński.

6. Słownik użytych pojęć