Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ŚWIETLICE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Data publikacji: 2020-03-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, ze nadal w formie on line funkcjonują dwie świetlice opiekuńczo-wychowawcze: w Krośnie i Pecnej;

Czytaj całość publikacji "ŚWIETLICE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE"

Załączniki:

  1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Pecnej (plik pdf 2155KB)

UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO

Data publikacji: 2019-04-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie na wniosek Rady Miejskiej w Mosinie, dokonuje analizy w sprawie uruchomienia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Dymaczewie Nowym (LOKAL ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) ze środków za sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj całość publikacji "UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO"

Załączniki:

  1. UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO (plik doc 32KB)
  2. UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO (plik doc 50KB)

Wykaz świetlic

Data publikacji: 2019-03-28

Wykaz świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Mosina
którego organem prowadzącym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie:

1. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Mosinie
czynna od poniedziałku do piątku od 14:30 do 17:30
Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
ul. Kościelna 2
62-050 Mosina

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Rogalinku
Czynna od poniedziałku do piątku od 14:30 do 17:30
Adres:
Szkoła Podstawowa w Rogalinku
ul. Poznańska 19
62-022 Rogalinek

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Rogalinie
Czynna :
Poniedziałek 13:30-16:30
Wtorek 15:10-18:10
Środa 13:30-16-30
Czwartek 15:10-18:10
Piątek 15:10-18:10
Adres:
Szkoła Podstawowa w Rogalinie
ul. Poznańska 2
62-022 Rogalin

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Daszewicach
Czynna od poniedziałku do piątku od 13:00 do 16:00
Adres:
Szkoła Podstawowa w Daszewicach
ul. Szkolna 16
61-160 Daszewice

5. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Krosinku
Czynna
od poniedziałku do środy od 12:00 do 15:00
czwartki od 14:00-17:00
piątki od 11:30-14-30
Adres:
Szkoła Podstawowa w Krosinku
ul. Wiejska 43
62-050 Krosinko
DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA OD 1.03.2019r.

6. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Pecnej
Czynna od poniedziałku do piątku od 15:00 do 18:00
Adres:
Szkoła Podstawowa w Pecnej
ul. Szkolna 19
62-053 Pecna

7. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Czapurach
Czynna od poniedziałku do piątku od 12:30 do 16:30
Adres:
Pomieszczenie należące do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czapurach
mieszczące się przy ul. Poznańskiej 74, 61-160 Czapury

8. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Krośnie
Czynna:
Poniedziałki 13:15-16:45
Wtorki 14:30-17:30
Środy 14:00-17:00
Czwartki 14:00-17:00
Piątki 9:30-12:00
Adres:
Budynek Zespołu Szkół w Krośnie
ul. Krasickiego 16
62-050 Mosina

Świetlice opiekuńczo - wychowawcze działające na terenie Gminy Mosina są placówkami wsparcia dziennego, utworzonymi w celu wspierania i pomocy dzieciom z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych w związku z problemami społecznymi.
Podstawową działalnością świetlic jest działalność profilaktyczna mająca na celu integrację wychowanków oraz ich rodzin ze środowiskiem i umiejętność zachowania się w środowisku.
Do podstawowych celów świetlicy należy:
- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,
-zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
-zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci,
- stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia.

Wychowawcy świetlic posiadają wykształcenie wyższe, są doświadczonymi nauczycielami i dla realizacji celów i zadań współpracują z:
- rodzicami dzieci,
- dyrektorami szkół i pedagogami i
- asystentem rodziny

Ponadto w świetlicach zatrudniony jest psycholog, który w każdej ze świetlic dwa razy w miesiącu prowadzi z dziećmi zajęcia grupowe, bądź indywidualne w zależności od potrzeb.

W świetlicach prowadzone są następujące formy zajęć:

- zajęcia wychowawcze (gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe),
- systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem,
- zajęcia w grupach zainteresowań: plastyczne, językowe, czytelnicze, komputerowe,
- indywidualna praca z dzieckiem.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości,
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej,
- udzielanie pomocy w nauce i pokonywanie trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy
aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz
umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
- dożywianie dzieci,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.

Kryteria i zasady kwalifikacji dzieci do świetlicy

Do świetlic opiekuńczo - wychowawczych przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji wychowawczej, dzieci z rodzin patologicznych lub trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.
Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje u wychowawcy przez rodzica, pedagoga szkolnego, opiekuna prawnego, kuratora.
W ramach integracji do świetlic opiekuńczo wychowawczych mogą uczęszczać wszystkie dzieci, które wyrażają chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach.