Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021

Data publikacji: 2021-06-16

Logo Flaga i Herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Opieka Wytchnieniowa –edycja 2021

Adresatami świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (uczestnikami Programu)
są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

             1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

             2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem

                 równoważnym.   

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021"

Załączniki:

 1. Plakat OW (plik pdf 691KB)
 2. Regulamin OW (plik docx 73KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 57KB)
 4. Karta oceny stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali FIM (plik docx 56KB)
 5. Oświadczenie RODO art.13 (plik docx 57KB)
 6. Oświadczenie RODO art.14 (plik docx 57KB)
 7. Karta realizacji Programu (plik docx 58KB)

Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-18

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2021, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.
Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym/Dz.U.z 2020r. poz.1787/.

Czytaj całość publikacji "Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021"

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 763KB)
 2. RODO (plik docx 14KB)
 3. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 (plik docx 77KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 42KB)
 5. Karta potrzeb (plik docx 42KB)
 6. Regulamin AOON (plik docx 51KB)

Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina

Data publikacji: 2021-02-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego będą mogli korzystać także mieszkańcy gminy Mosina.

Projekt realizowany jest na terenie 8 gmin powiatu poznańskiego- tj. gmina Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Kleszczewo, Stęszew, Suchy Las oraz Mosina.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina"

Załączniki:

 1. Informacja o Projekcie (plik pdf 226KB)

Program "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2020-10-29

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że przystąpiono do programu "Wspieraj Seniora", który skierowany jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie moga otrzymać również młodsi seniorzy.

Załączniki:

 1. Program (plik docx 13KB)

Opieka wytchnieniowa -edycja 2020

Data publikacji: 2020-10-14

Opieka wytchnieniowa - edycja 2020, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki:

 1. Program Opieka wytchnieniowa -edycja 2020 (plik pdf 813KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa -2020 (plik docx 57KB)
 3. Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg skali FIM-zał 7 do Programu (plik docx 53KB)
 4. Informacja dodatkowa do Karty oceny stanu zdrowia (plik docx 22KB)

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

Data publikacji: 2019-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 (plik docx 67KB)
 2. Karta zgłoszenia (plik docx 14KB)

Opieka wytchnieniowa - 2019

Data publikacji: 2019-08-06

Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik doc 42KB)
 2. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik docx 52KB)
 3. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik docx 55KB)

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Data publikacji: 2019-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program Posiłek w szkole i w domu.
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007)
Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi dotychczasowy wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m. in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodne z art. 7 w/wym. ustawy pomoc udzielana będzie m. in. z uwagi na sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomanię, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową oraz przy spełnieniu kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.
792 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające w/w wsparcia. Przyznanie pomocy nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny.

KODEKS ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO SENIORA

Data publikacji: 2019-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do października 2018 roku był realizowany projekt socjalny Kodeks świadomego i aktywnego seniora. Projekt skierowany był do osób starszych z terenu Gminy Mosina. Spotkanie z seniorami odbyło się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ponadto pracownik socjalny przy współpracy z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Mosinie odwiedzili osoby starsze w ich miejscach zamieszkania w celu podniesienia świadomości osób w podeszłym wieku, zorganizowano również pokaz Zumba Glold dla Związku Emerytów i Rencistów z Mosiny.
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Dorota Rakoczy - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Projekt socjalny był realizowany w ramach specjalizacji II stopnia o specjalności Praca socjalna z osobami starszymi.
Szereg działań, które związane były z realizacją projektu, było przemyślane, odpowiadały na potrzeby, oczekiwania seniorów z gminy Mosina. W wyniku spotkań ze specjalistami, w tym z Policją, pielęgniarką, seniorzy podnieśli swoją wiedzę z zakresu działań profilaktyczno- edukacyjnych, w tym: bezpieczeństwa, zdrowia, wzrostu samooceny, zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej. Wiedza ta stanowi dla osób starszych niebywałą wartość.
Seniorzy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące aktywności i bezpieczeństwa.

Załączniki:

 1. KODEKS ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO SENIORA (plik pdf 465KB)