Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

Data publikacji: 2019-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do12 mieszkańców Gminy Mosina, którzy posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej będzie bezpłatne.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze. zm.), a także usługi, o których mowa w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.Opieka Wytchnieniowa.
Osoby zainteresowane usługą Asystenta prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia- stanowiącej załącznik nr 7 do Programu i dostarczenie do Ośrodka Pomocy Społecznej Mosinie. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej


Lidia Skupiin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Załączniki:

  1. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 (plik docx 67KB)
  2. Karta zgłoszenia (plik docx 14KB)