ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ❯ Program"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie"

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-04-18
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina otrzymała środki finansowe w kwocie 355 470,00zł   na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługa opieki wytchnieniowej  ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w ich codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa, a także okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej są nieodpłatne i mogą z nich skorzystać członkowie rodziny lub opiekunowie osoby z niepełnosprawnością, sprawujący opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub sprawujący opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi do 16 roku życia będący mieszkańcami gminy Mosina, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy,  z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.    

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej, finansowane ze środków publicznych dot. m. in.  „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych

Procedura przystąpienia do Programu

Członek rodziny lub opiekun osoby z niepełnosprawnością zainteresowany przystąpieniem do Programu jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 3, następujące dokumenty:

1/ Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu,

3/ Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny,

4/  Oświadczenia RODO stanowiące załącznik Nr 2 i 3 do Regulaminu,

5/ Oświadczenie dotyczące wspólnego zamieszkania, stanowiące załącznik Nr 4 do Regulaminu,

6/ Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 5 do Regulaminu,

Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.mosina.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka tj. ul. Dworcowa 3, 62-050  Mosina.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku  w godzinach 7.00-15.00 pod numerami telefonu 61 8192687 lub 61 8192082 w. 14, 15, 16, 12.

Z uwagi na wysokość kwoty przyznanej na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”   dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 i konieczność wyłonienia wykonawcy usługi w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, realizacja zadania rozpocznie się po zakończeniu procedury i wyłonieniu Wykonawcy.

Załączniki:

  1. Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik pdf 312KB)
  2. Plakat OW (plik pdf 1156KB)
  3. Regulamin (plik docx 146KB)
  4. Załącznik Nr 1 Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 62KB)
  5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie RODO art. 14 (plik docx 58KB)
  6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie art. 13 (plik docx 57KB)
  7. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu (plik docx 55KB)
  8. Załącznik Nr 5 Oświadczenie (plik docx 49KB)
  9. Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej (plik docx 60KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności