ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe ❯ Ogłoszenie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"

Przetargi i zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2021-07-07
Logo Flaga i Herb PL

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 istnieje możliwość zawarcia umowy na pobyt osoby niepełnosprawnej w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w oparciu o Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do którego Gmina Mosina przystąpiła na podstawie uchwały Nr XLIII/355/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021 r.

Termin świadczenia przedmiotowych usług może obejmować okres:

Od 1.08.2021r. do 31.12.2021r.

Wartość zamówienia, bez podatku od towarów i usług: 84 000,00zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:

 

„1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
     Zamawiającego usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
     w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej
     całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym na zasadach zgodnych z Programem
     MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków
     pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

     Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
     bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
               albo równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają opieki
               wytchnieniowej.

 1. Usługa opieki wytchnieniowej ma być świadczona w ramach pobytu całodobowego
  w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, w tym  dla dzieci i osób dorosłych w łącznym wymiarze nie przekraczającym 140 dni dla wszystkich uczestników.
 2. Limit dni usługi opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach pobytu całodobowego dla jednej osoby w okresie trwania projektu nie może przekroczyć 14 dni.
 3. W ramach opieki wytchnieniowej całodobowej w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, placówka kompleksowo otoczy opieką osobę niepełnosprawną, w tym zapewni wyżywienie odpowiednie do jej potrzeb.
 4. Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo
  do zmniejszenia zarówno liczby osób objętych usługami, jak i liczby dni usług – przy niezmienionym poziomie ceny za usługę - za dobę pobytu w  ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych dni usługi.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) świadczenia usług osobom, którym przyznano pobyt zgodnie z „Regulaminem realizacji usługi opieki wytchnieniowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie”, wprowadzony Zarządzeniem Nr OPS-OR.002.10.2021.MK Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 19.05.2021r. 

b)natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie niemożności   realizacji usługi,

c)zapewnienia nieprzerwanego i właściwego przebiegu realizowanego zadania,

d)współpracy z koordynatorem usług opieki wytchnieniowej.

 1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad prawidłowością i terminowością realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępniania Zamawiającemu, bądź osobom przez niego upoważnionym, wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.
 2.  Wykonawca winien spełniać wszelkie określone przepisami prawa wymogi dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z panującą pandemią koronawirusa, umożliwiające zachowanie wymaganego dla charakteru swojej działalności reżimu sanitarnego i bezpieczną realizację oferowanej usługi.
 3. Kwalifikację do przyznania usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody,  przeprowadza Zamawiający.
 4. Płatność za wykonanie usługi nastąpi po przedłożeniu faktury/rachunku przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, zgodnie z  informacją przyznającą usługi z Programu.”.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES OPS@OPS.MOSINA.PL LUB POCZTĄ TRADYCYJNA NA ADRES OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. DWORCOWA 4, 62-050 MOSINA W TERMINIE DO 23 LIPCA 2021R.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8 192 082

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności