ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska ❯ Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy/a w Dziale Finansowo - Księgowym
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Nabory na stanowiska"

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy/a w Dziale Finansowo - Księgowym

2019-05-09
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE
UL. DWORCOWA 4, 62-050 MOSINA

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w pełnym wymiarze czasu pracy
1. Wymagania niezbędne

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz spełnianie warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669),
b) wiedza w zakresie przepisów ustawy o:
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w księgowości budżetowej,
b) znajomość obsługi programów finansowo - księgowych, programu PŁATNIK oraz bankowości elektronicznej,
c) doświadczenie w finansowej obsłudze projektów unijnych,
d) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, samodzielność, rzetelność i uczciwość .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a) bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów operacji gospodarczych przy pomocy programów komputerowych,
b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretowanie,
c) przygotowywanie rachunków, faktur, list do wypłaty oraz ich realizacja,
d) prowadzenie ewidencji rozrachunków i rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
e) przygotowywanie danych do analiz i sprawozdań z wykonania budżetu,
f) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków płatnika składek odnośnie świadczeniobiorców Ośrodka przy pomocy programu PŁATNIK,
g) inne wynikające z przepisów.
4. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00
c) praca ma charakter administracyjno - biurowy,
d) Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, który posiada podjazd i sanitariat na parterze dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie wynosi mniej niż 6%
6. Wymagane dokumenty

a) kserokopie świadectw pracy,
b) list motywacyjny,
c) curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk w załączeniu),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (druk w załączeniu),
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
i) oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Ofertę należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, pokój nr 37 lub pocztą w zaklejonych kopertach na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina

do dnia 07.06.2019r., do godz. 15:00

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: urzędnicze - Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4 .


Oferty, które spłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy (plik pdf 241KB)
  2. Oświadczenie o niekaralności (plik pdf 191KB)
  3. RODO (plik pdf 479KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności