ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska ❯ Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Nabory na stanowiska"

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka

2019-05-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieckaKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka.
Charakter umowy: umowa-zlecenie.
Okresu umowy: od 15 VI 2019 r.
Liczba godzin: 1 godzina zegarowa dziennie 1 raz w tygodniu ( w dni robocze - do uzgodnienia z rodzicami dziecka)
Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka tj. miejscowość Mosina

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
tel.61 8192082

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1. Rehabilitacja zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.)

III Wymagania niezbędne wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym,
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
e) zakładzie rehabilitacji,
f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej i posiadają co najmniej roczny staż pracy w ww. jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi , posiadającymi wymagane kwalifikacje.

IV Wymagania dodatkowe:

a) nieposzlakowana opinia,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) umiejętność skutecznego komunikowania się,
e) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
f) spostrzegawczość, podzielność uwagi,
g) odporność na trudne sytuacje i stres,
h) dobry stan zdrowia,
j) mile widziane doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym.

V Wymagane dokumenty:

a) formularz ofertowy za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku,
b) Curriculum Vitae (CV),
c) list motywacyjny,
d) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
f) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie OPS w Mosinie ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 r. lub pocztą elektroniczną na adres ops@ops.mosina.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do OPS w Mosinie).

Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik OPS będzie się kierował następującymi kryteriami :
- cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 100%
Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Mosina.

Kierownik OPS Mosina

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (plik docx 12KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności