ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska ❯ Nabór na stanowisko urzędnicze
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Nabory na stanowiska"

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko urzędnicze

2020-06-02
Nabór na stanowisko urzędnicze Kadrowo - Księgowej/ego w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w pełnym wymiarze czasu pracy
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE
UL. DWORCOWA 4, 62-050 MOSINA

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Kadrowo - Księgowej/ego w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku ds. kadr i płac,
4) dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów kadrowo-płacowych w tym z bankowości elektronicznej oraz programu PŁATNIK,
5) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnej,
6) wiedza w zakresie przepisów:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Wymagania dodatkowe

1) pożądane wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub ukończone szkolenia/kursy w zakresie kadr i płac,
2) doświadczenie w pracy w dziale kadr jednostek samorządu terytorialnego,
3) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, samodzielność, rzetelność i uczciwość.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami,
2) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem oraz przebiegiem pracy pracowników,
3) sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
4) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
5) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
6) bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników,
7) prowadzenie spraw z zakresu BHP,
8) sporządzanie list płac pracowników z zakresu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wypłacanych zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikowi,
9) naliczanie oraz ewidencjonowanie świadczeń chorobowych pracowników,
10) rozliczanie ryczałtów za użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
11) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
12) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami
pracowników,
13) zgłaszanie pracowników, uprawnionych członków ich rodzin, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej do ZUS,
14) terminowe sporządzanie deklaracji ZUS za pracowników oraz świadczeniobiorców OPS-u, rozliczanie i odprowadzanie składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
15) terminowe rozliczanie i odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek Urzędu Skarbowego,
16) wystawianie na wniosek pracownika oraz świadczeniobiorcy zaświadczeń,
17) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretowanie,
18) tworzenie przelewów w bankowości elektronicznej dotyczących wynagrodzeń, potrąceń na podstawie list płac oraz pozostałych zobowiązań wynikających z dowodów księgowych,
19) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu wypłacanych wynagrodzeń oraz opłacanych składek ZUS,
20) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
21) inne wynikające z przepisów.
4. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00
c) praca ma charakter administracyjno - biurowy,
d) Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, który posiada podjazd i sanitariat na parterze dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie wynosi mniej niż 6%
6. Wymagane dokumenty

a) kserokopie świadectw pracy,
b) list motywacyjny,
c) curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk w załączeniu),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (druk w załączeniu),
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
i) oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Ofertę należy składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (BOI) lub pocztą w zaklejonych kopertach na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina

do dnia 15.06.2020r., do godz. 15:00

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Kadrowo-Księgowej/ego w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4.


Oferty, które spłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik doc 43KB)
  2. oświadczenie o niekaralności (plik doc 26KB)
  3. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
  4. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru (plik docx 39KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności